Psychotherapie

In tekenbeweging zijn € 30,95
In tekenbeweging zijn

De tekenbewegingsmethode (TBM) is een vorm van begeleid zelfonderzoek die zowel toepasbaar is binnen een therapeutische setting als in het kader van coaching en procesbegeleiding. Door het universele karakter van de oefeningen kan TBM in steeds wisselende vorm voor vele doelgroepen van toepassing zijn, zowel in groepsverband als individueel.De methode bestaat uit negenentwintig tekenbewegingsoefeningen, elk daarvan met een specifiek doel en een eigen werkwijze. De oefeningen zijn gericht op bewustwording van het lichaam en de ademhaling, versterking van concentratie en oordeelvrije zelfreflectie, intermenselijke vaardigheden en het hanteren van emoties en crises. De focus van de oefeningen ligt op de beleving in het hier en nu. 'Vanuit het vakgebied van beeldende therapie zien wij een lacune in het huidige aanbod op het gebied van ervaringsgericht en energetisch werken. Met TBM denken wij aan te sluiten op verschillende vormen van gedragstherapie, waaronder Dialectische Gedragstherapie (DGT) en Mindfulness training. In beide methodes speelt het hier en nu een centrale rol.'Lida Floor & Didi Overman'TBM is een menswaardige methode om de innerlijke staat van zijn boven water te krijgen, veilig en zichtbaar in beeld. Een schat aan oefeningen om ruimte in te nemen of gedrag te veranderen. Een kans om een beter leven te krijgen, een kans om voorbij de oersprong te springen.' Marleen van den Bergh, beeldend kunstenaar en procesbegeleider'Durf en creativiteit, compassie met ernstig beschadigde patiënten en deskundige ervaring komen samen in dit prachtige boek. De verbinding tussen TBM en bewezen effectieve behandelingen zorgt voor een waardevolle persoonlijke verdieping. Een verdieping die voor een ieder overigens relevant kan zijn.' Albert Blom, psychiater-directeur behandelzaken GGZ InGeest

Handboek voor Gevoelige Mensen € 18,95
Handboek voor Gevoelige Mensen

Gevoelig zijn is een gave waarvan je plezier kunt hebben, maar waar je ook danig door ontregeld kunt raken. In dit handboek leer je hoe gevoelens ontstaan, hoe je effectief met emoties en gevoeligheden kunt omgaan, hoe je emotionele intelligentie en veerkracht kunnen toenemen en hoe je tot veranderingen komt in de manier waarop je je wilt gedragen en voelen. Of je nu hooggevoelig, supergevoelig of gewoon gevoelig bent, het kan goed zijn om je eens te verdiepen in hoe dat zit met voelen, met emoties en andere gevoeligheden en om de wonderbaarlijk effectieve oefeningen te doen die in dit boek staan. Behalve van wetenschappelijke gegevens uit bijvoorbeeld hersenonderzoek, maakt de schrijver ook gebruik van het subtiele, maar effectieve model van de menselijke aura. Vooral in de oefeningen blijkt deze zienswijze tot nuttige en soms zeer verhelderende resultaten te leiden. De auteur is therapeut te Amsterdam. Hij houdt zich al vele jaren intensief bezig met intuïtieve ontwikkeling, psychologie, biofeedback en hypnotherapie.

Handboek voor gevoelige mensen € 9,99
Handboek voor gevoelige mensen - E-book

Handboek voor gevoelige mensen Wim Kijne Een boek met veel informatie en doelmatige oefeningen. Gevoelig zijn is een gave waarvan je plezier kunt hebben, maar waar je ook danig door ontregeld kunt raken. In dit handboek leer je hoe gevoelens ontstaan, hoe je effectief met emoties en gevoeligheden kunt omgaan, hoe je emotionele intelligentie en veerkracht kunnen toenemen en hoe je tot veranderingen komt in de manier waarop je je wilt gedragen en voelen. Of je nu hooggevoelig, supergevoelig of gewoon gevoelig bent, het kan goed zijn om je eens te verdiepen in hoe dat zit met voelen, met emoties en andere gevoeligheden en om de wonderbaarlijk effectieve oefeningen te doen die in dit boek staan. Behalve van wetenschappelijke gegevens uit bijvoorbeeld hersenonderzoek, maakt de schrijver ook gebruik van het subtiele, maar effectieve model van de menselijke aura. Vooral in de oefeningen blijkt deze zienswijze tot nuttige en soms zeer verhelderende resultaten te leiden. De auteur is therapeut te Amsterdam. Hij houdt zich al vele jaren intensief bezig met intuïtieve ontwikkeling, psychologie, biofeedback en hypnotherapie.

Being in drawing movement € 30,95
Being in drawing movement

The drawing movement method (DMM) is a form of guided self-research, applicable in both a therapeutic setting and in the framework of coaching and process guidance. Because of the universal character of the exercises, DMM can be applicable in ever-changing forms, for many target groups, both in a group setting and individually. The method consists of twenty-nine drawing movement exercises, each with its specific goal and routine. The exercises are aimed at developing awareness of the body and breath, strengthening concentration and non-judgmental self-reflection, interpersonal skills and dealing with emotions and crises. The exercises focus on the experience in the here and now. 'From the domain of art therapy, we see a hiatus in what is currently offered in the fields of experience and energy-based work. With DMM, we think we can complement various forms of behavioral therapy, amongst which are Dialectical Behavior Therapy (DBT) and Mindfulness-training. In both of these methods, the here and now plays a key role.' Lida Floor and Didi Overman 'DMM is a dignified method to unearth the inner state of being, safely and clearly visualized. A treasure of exercises to take up space or change behavior. A chance to get a better life, a chance to leap beyond the primal leap.' Marleen van den Bergh, visual artist and process counselor 'Daring and creativity, compassion towards seriously damaged patients and expertise come together in this wonderful book. The connection between DMM and treatments that have proven to be effective, makes for a valuable personal deepening. A deepening which, for that matter, could be relevant for everyone.' Albert Blom, psychiatrist-director of treatment matters GGZ inGeest